Menu

Tin tức

Hội nghị khoa học chẩn đoán hình ảnh Tp HCM mở rộng 2017 tại thành phố Phan Thiết , tỉnh Bình Thuận, tháng 4/2017.

Ngày tạo: 13/10/2017 Cập nhật: 13/10/2017

Công ty CPS tham dự Hội nghị khoa học chẩn đoán hình ảnh Tp HCM mở rộng 2017 tại thành phố Phan Thiết , tỉnh Bình Thuận, tháng 4/2017.